top of page

RODO

1. Firma przetwarza dane osobowe Klienta na podstawie jego dobrowolnej i jednoznacznej zgody. Brak zgody
uniemożliwia przygotowanie oferty świadczenia usług montażu instalacji fotowoltaicznej oraz wykonanie
umowy świadczenia tych usług w przypadku przyjęcia oferty przez Klienta.
2. Administratorem danych osobowych Klienta jest Jarosław Socharczenko prowadzący działalność gospodarczą
pod nazwą Jarosław Socharczenko „Somaster”, NIP: 9441465626 , REGON: 350521475 , ul. Cechowa 44b,
30-614 Kraków. Kontakt z Administratorem możliwy jest przez e-mail: somaster@somaster.pl. Administrator
danych osobowych przetwarza dane osobowe Klienta na podstawie prawa, umowy lub zgody.
3. Firma przetwarza dane osobowe Klienta:
• w celu przygotowania oferty świadczenia usług montażu instalacji fotowoltaicznej oraz ewentualnego
zawarcia i wykonania umowy o świadczenie wyżej wymienionych usług w razie przyjęcia przez
Klienta oferty Firmy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
• w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia
informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
• w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będących realizacją prawnie
uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
• w celu badania satysfakcji Klienta będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu określania jakości
obsługi oraz poziomu zadowolenia Klienta z usług Firmy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
• w celu oferowania Klientom usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod
kątem potrzeb, tj. profilowania, będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f
RODO);
• w celu oferowania Klientom bezpośrednio (marketing bezpośredni) usług podmiotów współpracujących z
Firmą, np. w postaci bonów lub kuponów rabatowych, w tym dobierania ich pod kątem potrzeb,
tj. profilowania, będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Firmy i podmiotów
współpracujących z Firmą (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4. Klientowi, którego dane są przetwarzane, w każdej chwili przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych opisanych powyżej. Firma zaprzestanie przetwarzać dane, chyba że będzie w stanie
wykazać, że w stosunku do danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec
interesu Klienta, praw i wolności lub dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczeń. W każdej chwili Klientowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli Klient skorzysta z tego prawa, Firma zaprzestanie
przetwarzania danych w wyżej wymienionym celu.
5. Dane osobowe Klienta wynikające z zawartej umowy o świadczenie usług montażu instalacji fotowoltaicznej
będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową. Jeżeli
nie dojdzie do zawarcia umowy w ciągu 30 dni od złożenia przez Firmę oferty, dane osobowe
związane z rozmowami lub korespondencją o tej umowie zostaną niezwłocznie usunięte za
wyjątkiem danych potrzebnych do marketingu bezpośredniego. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu
bezpośredniego usług Firma może przetwarzać do czasu zgłoszenia przez Klienta sprzeciwu względem ich
przetwarzania lub ustalenia przez Firmę ich dezaktualizacji.
6. Dane osobowe Klienta mogą zostać ujawnione podmiotom, z którymi Firma współpracuje łącząc usługi,
w szczególności instalatorom - podwykonawcom, producentom materiałów, a także kancelariom prawniczym,
firmom informatycznym, wykonawcom usług w ramach likwidacji szkód, biurom rachunkowym, księgowym.
7. Firma nie przekazuje danych Klienta poza teren Polski, teren Unii Europejskiej ani Europejskiego Obszaru
Gospodarczego.
8. Klientowi przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (korekty) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e) prawo do przenoszenia danych;
f) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu
nadzorczego w przypadku uznania, iż dane są przetwarzane niezgodnie z prawem;
g) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, które Firma przetwarza na podstawie zgody
Klienta, przy czym cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej wycofaniem.
9. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do przygotowania oferty świadczenia usług
montażu instalacji fotowoltaicznej oraz ewentualnego zawarcia umowy o świadczenie wyżej wymienionych
usług w razie przyjęcia przez Klienta oferty Firmy.

bottom of page