top of page

Wsparcia infrastruktury do ładowania samochodów elektrycznych.

Ministerstwo klimatu i środowiska ogłosiło kolejny nabór doprogramu Wsparcia infrastruktury do ładowania samochodówelektrycznych. Program dotyczy wsparcia stacji ładowania o mocy niemniejszej niż 22kW

Ministerstwo klimatu i środowiska ogłosiło kolejny nabór do
programu Wsparcia infrastruktury do ładowania samochodów
elektrycznych. Program dotyczy wsparcia stacji ładowania o mocy nie
mniejszej niż 22kW

II Nabór wniosków w ramach
programu priorytetowego
„Wsparcie infrastruktury do
ładowania pojazdów
elektrycznych i infrastruktury
do tankowania wodoru” -
budowa stacji ładowania o
mocy nie mniejszej niż 22 kW,
innej niż ogólnodostępna
stacja ładowania
OGŁOSZENIE NABORU W TRYBIE CIĄGŁYM
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków
o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Wsparcie infrastruktury do
ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodoru” .
 Cel programu

Celem programu jest wsparcie rozwoju infrastruktury do ładownia pojazdów
elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodoru, aby zmniejszyć liczbę pojazdów
emitujących CO2 i NOx, a tym samym poprawić jakość powietrza. Program przewiduje
możliwość dofinansowania przedsięwzięć polegających na budowie stacji ładowania o
mocy nie mniejszej niż 22 kW, innej niż ogólnodostępna stacja ładowania.
 Terminy i sposób składania wniosków
Wnioski o dofinasowanie w formie dotacji należy składać w okresie 09.01.2023 r. –
28.02.2023 r. - jednak nie dłużej niż do wyczerpania środków alokacji.
W przypadku wyczerpania alokacji środków przed terminem zakończenia naboru
wniosków na stronie internetowej NFOŚiGW zostanie umieszczona informacja o braku
możliwości składania wniosków.
Przygotowane wnioski o dofinansowanie w formie dotacji należy składać w wersji
elektronicznej poprzez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”) dostępny pod
adresem https://gwd.nfosigw.gov.pl
 Budżet naboru
Budżet na realizację naboru wynosi do 12 122 496,00 zł.
W ramach naboru 20% budżetu (tj. kwota 2 424 499,20 zł) przeznaczona jest dla mikro,
małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). [mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP)
w rozumieniu Załącznika 1 do rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17
czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (t.j.: Dz. Urz. UE L 187, z
26.06.2014, str. 1, z późn. zm.).]
Wartość wnioskowanego dofinansowania przez jednego wnioskodawcę wraz z
przedsiębiorstwami powiązanymi w rozumieniu Załącznika 1 do rozporządzenia Komisji
(UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za
zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (t.j.: Dz. Urz. UE
L 187, z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.) nie może przekroczyć 20% z przewidzianego na
budowę stacji ładowania budżetu 20 000 000,00 zł tj. kwoty 4 000 000,00 zł.
 
UWAGA: budżet na to zadanie został zmniejszony, w związku z czym jeden
wnioskodawca w II naborze nie może otrzymać więcej niż 4 000 000,00 zł, przy czym
kwota ta jest pomniejszana o otrzymane w I naborze dofinansowanie. Jeżeli
wnioskodawca w I naborze otrzymał pomoc przekraczającą kwotę 4 000 000,00 zł, nie
otrzyma dofinansowania w II naborze.
WAŻNE: Jeden wnioskodawca może złożyć w jednym naborze tylko jeden wniosek o
dofinansowanie.
 Formy dofinansowania
Dofinansowanie będzie udzielane w formie dotacji zgodnie z programem priorytetowym.
 Intensywność dofinansowania
do 25% kosztów kwalifikowanych w przypadku budowy stacji ładowania o mocy nie
mniejszej niż 22 kW, innej niż ogólnodostępna stacja ładowania;
 Beneficjenci
O dofinasowanie mogą ubiegać się:
 jednostki samorządu terytorialnego;
 przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo
przedsiębiorców (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 162), którzy posiadają siedzibę lub
oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 spółdzielnie w rozumieniu ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo
spółdzielcze (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 275, z późn. zm.);

 wspólnoty mieszkaniowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o
własności lokali (t.j.: Dz. U. 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.);
 rolnicy indywidulani w rozumieniu ustawy z 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu
ustroju rolnego (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz.1655, z późn. zm.).
Generator wniosków o dofinansowanie
 Kontakt w sprawie naboru
Pytania w sprawie naboru należy zadawać wyłącznie z wykorzystaniem skrzynki e-mail
infrastruktura.ladowarki@nfosigw.gov.pl

bottom of page